Odwiedziło nas: 112084 osób.
,
statut

 

STATUT

STOWARZYSZENIA TERAPII PRZEZ SZTUKĘ „KATARSIS”

im. bp Jana Chrapka

 

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie przyjęło nazwę: Stowarzyszenie Terapii Przez Sztukę „Katarsis” im. bp. Jana Chrapka zwane dalej „Stowarzyszeniem”. Stowarzyszenie powołane do prowadzenia działalności pożytku publicznego, jest samorządną dobrowolną organizacją kierującą się w swojej działalności zasadami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisami obowiązujących ustaw, w tym Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r.Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami).

§ 2

 1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą Zarządu Głównego w Przemyślu

 2. Stowarzyszenie może współpracować lub być członkiem krajowych, międzynarodowych i zagranicznych organizacji o podobnych zadaniach i celach.

§ 3

Stowarzyszenie jest zarejestrowane i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4

Stowarzyszenie ma prawo powołania oddziałów terenowych i komisji naukowych.

§ 5

Stowarzyszenie ma prawo używania logo, pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi

w tym zakresie przepisami.

§ 6

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na aktywności i pracy społecznej członków.

 2. Stowarzyszenie dla realizacji swoich celów statutowych oraz zadań może zatrudnić pracowników.

 3. Stowarzyszenie może zatrudnić swoich członków do wykonania zadań nie związanych z pełnionymi funkcjami w Stowarzyszeniu.

§ 7

Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz

z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów

obranych przez Stowarzyszenie lub dla samego Stowarzyszenia.

§ 8

Stowarzyszenie ma prawo przyznawania certyfikatów i dyplomów przeprowadzanych szkoleń i kursów w dziedzinie terapii i edukacji.

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE, ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 9

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie, wspieranie i propagowanie działalności związanej

z profilaktyką, terapią i terapią przez sztukę, a w szczególności:

 

 1. ochrona i promocja zdrowia,

 2. działanie na rzecz pomocy dzieciom i osobom dorosłym chorym, niepełnosprawnym, uzależnionym, bezrobotnym oraz zagrożonym uzależnieniami, wykluczeniem społecznym, bezrobociem ich rodzinom i opiekunom,

 3. przeciwdziałanie uzależnieniom (w tym od hazardu, gier i internetu)

 4. przeciwdziałanie niepełnosprawności,

 5. prowadzenie działalności naukowej i oświatowej,

 6. współpraca z towarzystwami, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz terapii i terapii przez sztukę w kraju i zagranicą,

 7. wspieranie, promowanie i reprezentowanie terapeutów prowadzących działania związane z terapią przez sztukę, w kraju i zagranicą,

 8. kształtowanie właściwych postaw społecznych i krzewienie wiedzy w zakresie profilaktyki, terapii i terapii przez sztukę w społeczeństwie,

 9. działanie na rzecz pomocy osobom starszym,

 10. działanie na rzecz pomocy osobom chorym psychicznie,

 11. podejmowanie działań wspierających i propagujących wielokulturowość,

 12. wspieranie postaw ekologicznych i sportowych,

 13. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

 14. działalność ukierunkowana na preorientacje zawodową,

 15. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy,

 

 

§ 10

Stowarzyszenie realizuje powyższe cele w szczególności przez:

 

 1. prowadzanie działalności terapeutycznej i edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i ich rodzin,

 2. udzielanie pomocy rodzicom, opiekunom, osobom pracującym z dziećmi i młodzieżą w wykonywaniu zadań opiekuńczo-wychowawczych.

 3. organizowanie i prowadzenie różnorodnych form wypoczynku wakacyjnego oraz wypoczynkowo-rehabilitacyjnego i terapeutycznego.

 4. współpracę z instytucjami i zakładami państwowymi, sektorem prywatnym, organizacjami samorządowymi, związkami wyznaniowymi, kościołem katolickim w realizacji zadań terapeutycznych i opiekuńczo wychowawczych na rzecz dzieci i młodzieży,

 5. prowadzenie grup wsparcia i grup terapeutycznych dla osób i rodzin osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających, hazardu, Internetu oraz innych zjawisk autodestrukcyjnych,

 6. gromadzenie środków na budowę, wyposażenie i eksploatację obiektów dla potrzeb kształcenia, profilaktyki i terapii, a także prowadzenie działań związanych z pozyskaniem w tym celu i adaptacją różnych istniejących obiektów z możliwością przejmowania obiektów na własność,

 7. organizację ośrodka lub sieci ośrodków o charakterze profilaktycznym i terapeutycznym w celu promocji zdrowia oraz udzielania fachowej pomocy osobom chorym, niepełnosprawnym, zagrożonym uzależnieniami, ze środowisk zagrożonych wykluczeniem i patologią społeczną

 8. prowadzenie działalności wydawniczej,

 9. prowadzenie działalności profilaktyczno-terapeutycznej oraz naukowo-badawczej

 10. tworzenie płaszczyzny współpracy pomiędzy organizacjami krajowym i międzynarodowymi lub działającymi na terytoriach innych państw zajmującymi się sprawami profilaktyki, terapii i terapii przez sztukę,

 11. możliwość nawiązywania współpracy z instytucjami rządowymi, naukowymi i innymi stowarzyszeniami w zakresie certyfikacji terapeutów,

 12. organizowanie koncertów, wystaw, przeglądów twórczości, imprez artystycznych, aukcji, konkursów, imprez sportowych, itp.,

 13. prowadzenie działań informacyjnych dotyczących profilaktyki, terapii i terapii przez sztukę poprzez współdziałanie ze środkami masowego przekazu oraz organizowanie i współdziałanie w organizowaniu krajowych lub międzynarodowych zjazdów, konferencji, seminariów naukowych, narad, posiedzeń, kursów, prelekcji itp.,

 14. przystępowanie do konkursów i przetargów na realizację zadań publicznych, w szczególności dotyczących ochrony zdrowia – profilaktyki, leczenia, rehabilitacji i postrehabilitacji oraz współtworzenia lokalnych strategii ochrony i promocji zdrowia,

 15. organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz staży krajowych i zagranicznych podnoszących kwalifikacje członków i pracowników Stowarzyszenia,

 16. wspieranie finansowe i promowanie działań na rzecz podnoszenia kwalifikacji terapeutów, wolontariuszy oraz studentów, uczestniczenia w konferencjach i stażach naukowych,

 17. prowadzenie działań w zakresie promocji i organizacji wolontariatu,

 18. prowadzenie działalności gospodarczej w celu uzyskania środków finansowych na działalność statutową, o ile Zarząd Główny podejmie uchwałę o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 11

Stowarzyszenie może prowadzić poradnie, punkty konsultacyjne, oddziały dziennej

pomocy i inne formy pomocy dla osób potrzebujących, na podstawie uchwały Zarządu

Głównego lub jako niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej po uzyskaniu zgody właściwych

władz.

§ 12

1. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników i wolontariuszy dla realizacji zadań

statutowych.

2. Osoby fizyczne wykonujące działalność na rzecz realizacji zadań statutowych mogą

pobierać wynagrodzenie za wykonywaną pracę.

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 13

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

§ 14

Członkowie dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,

 2. członków wspierających,

 3. członków honorowych,

§ 15

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną.

 3. Członkostwo honorowe nadawane jest przez Walne Zgromadzenie Członków osobom fizycznym i prawnym

§ 16

Członkowie zwyczajni mają prawo :

 1. wybierać i być wybieranym do Władz Stowarzyszenia,

 2. uczestniczyć w działaniach Stowarzyszenia.

 3. zgłaszać wnioski we wszystkich sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia i domagać się ich rozpatrzenia.

Członkowie wspierający i honorowi mają prawo zgłaszać postulaty w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia.

§ 17

 1. Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:

  • chronienia dobrego imienia Stowarzyszenia.

  • aktywnego realizowania celów Stowarzyszenia,

  • przestrzegania statutu, regulaminów, uchwał władz Stowarzyszenia.

  • systematycznego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

 2. Członkowie wspierający i honorowi winni przyczyniać się do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

 3. Członkowie wspierający i honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§ 18

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:

 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,

 2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

 3. skreślenia uchwałą Zarządu z listy członków z powodu nie płacenia składek członkowskich ,

 4. wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia,

 5. osoba wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zgromadzenie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

§ 19

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a)Walne Zgromadzenie Członków,

b)Zarząd

c)Komisja Rewizyjna.

2. Organem doradczym Stowarzyszenia jest Rada Programowa.

§ 20

 1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

 2. W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji członków władz Stowarzyszenia władzom tym przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków tych władz pochodzących z wyboru.

 3. W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji więcej niż połowy członków władz Stowarzyszenia pochodzących z wyboru Zarząd w terminie 4 tygodni zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w celu uzupełnienia składu określonej władzy Stowarzyszenia.

 § 21

Walne Zgromadzenie Członków

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

  • z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

  • z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

 3. Zarząd zawiadamia członków o terminie, miejscu, i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 14 dni przed terminem.

§ 22

 1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd co roku po zakończeniu roku obrachunkowego

 3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków może być zwołane w szczególnie uzasadnionych przypadkach:

  • z inicjatywy Zarządu,

  • na wniosek Komisji Rewizyjnej

  • na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia

 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

 5. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów.

§ 23

Do  kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków w szczególności należy:

 1. ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,

 2. uchwalenie statutu i jego zmian,

 3. zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 4. wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 5. decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,

 6. ustalanie wysokości składek członkowskich,

 7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

 8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

 9. nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,

 10. ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§ 24

Zarząd

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.

 2. Zarząd konstytuuje się podczas pierwszego posiedzenia

 3. Zarząd wybierany jest w głosowaniu jawnym lub tajnym.

 4. Zarząd składa się z 5 osób tj.

  •  Prezesa,

  •  Wiceprezesa

  •  Sekretarza

  •  Skarbnika

  •  Członka Zarządu

 5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów wszystkich zgromadzonych. W przypadku równej ilości głosów oddanych decyduje głos Prezesa Zarządu a w wypadku jego nieobecności głos tego członka Zarządu, który przewodniczy obradom Zarządu.

 6. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.

 7. Posiedzenia Zarządu są protokołowane a protokoły podpisywane przez Prezesa lub Wiceprezesa.

 8. Przy składaniu w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń w sprawach majątkowych Zarząd działa w ramach swych kompetencji przez Prezesa oraz Skarbnika lub w określonych przypadkach przez dwie inne osoby spośród członków Zarządu, upoważnionych przez Zarząd do składania takich oświadczeń.

§ 25

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,

 2. uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,

 3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

 4. ustalania regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,

 5. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,

 6. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,

 7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,

 8. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,

 9. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,

 10. składanie sprawozdania finansowego, merytorycznego oraz bilansu co roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków,

 11. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,

 12. w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich,

 13. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

 14. Zatrudnianie dyrektora/ów oraz ustalanie wysokości ich wynagrodzenia. Zarząd udziela prawa dyrektorowi do zatrudnienia pracowników i ustalania ich wynagrodzenia.§ 26

Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zgromadzenie Członków w liczbie trzech osób.

 2. Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.

 3. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu.

 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komisji.

 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

 7. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art.8 punkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności finansowej i bieżącej pracy Zarządu,

 2. przedkładanie Zarządowi wniosków i zaleceń wynikających z kontroli,

 3. uchwalanie regulaminu działalności Komisji Rewizyjnej,

 4. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Członków wniosków w sprawie udzielenia absolutorium całemu ustępującemu Zarządowi i poszczególnym jego członkom,

 5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek może brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu,

 6. członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami władz wykonawczych Stowarzyszenia,

 7. Członkowie Stowarzyszenia będący etatowymi pracownikami Stowarzyszenia mogą być wybierani do Komisji Rewizyjnej.

§ 27

Rada Programowa

Dla podniesienia skuteczności i optymalizacji działań Stowarzyszenia, przy Stowarzyszeniu może zostać utworzona Rada Programowa.

 1. kandydatami do Rady Programowej mogą być osoby fizyczne i/ lub prawne, które:

a) wspierają działalność Stowarzyszenia i/lub są członkami wspierającymi lub

b)posiadają bogate doświadczenie na polu zakreślonym celami statutowymi Stowarzyszenia

c) swoją działalnością przyczyniają się do realizacji celów statutowych lub

d) są znaczące ze względu na swój udział w społeczności lokalnej

e) reprezentują instytucje posiadające cechy wymienione w pkt. A-d

 1. Zmiany w składzie Rady Programowej mogą proponować :

a) Zarząd Stowarzyszenia

b) osoby wchodzące w skład Rady

 1. Skład Rady i jego zmiany zatwierdza Walne Zgromadzenie

 2. Posiedzenie Rady Programowej zwołuje i organizuje Zarząd.

 3. Rada Programowa zbiera się w zależności od potrzeb.

 4. Zarząd może zostać zobowiązany by zwołać i zorganizować posiedzenie Rady Programowej pisemnym wnioskiem popartym przez co najmniej trzy osoby wchodzące w skład Rady.

 5. Rada ma prawo opiniować bieżącą działalność i program Stowarzyszenia. Wnioski i opinie powinny być przedstawiane na Walnym Zgromadzeniu lub Zarządowi w formie pisemnej.

 6. Wnioski i opinie Rady Programowej nie mają mocy wiążącej dla Stowarzyszenia.

§ 28

Wyróżnienia i kary

 1. Za wybitne osiągnięcia działalności na rzecz Stowarzyszenia, Zarząd może przyznać następujące wyróżnienia:

  • pochwałę,

  • dyplom,

  • nagrodę,

  • honorowe wyróżnienie,

  • honorowe członkostwo.

 2. Walne Zgromadzenie Członków może ustanowić inne wyróżnienia.

§ 29

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 2. Na fundusze składają się:

  • składki członkowskie,

  • dotacje,

  • dochody z majątku,

  • dochody z działalności gospodarczej,

  • darowizny, zapisy, polecenia i subwencje,

  • nieruchomości i ruchomości nabyte przez Stowarzyszenie,

  • dotacje państwowe i samorządowe,

  • inne wpływy.

 3. Na zewnątrz Stowarzyszenie reprezentuje Prezes jednoosobwo lub dwaj członkowie Zarządu łącznie, bądź osoby przez Zarząd ustanowione jako pełnomocnicy

 4. Do składania oświadczeń, zaciągania zobowiązań i udzielania pełnomocnictwa w imieniu Stowarzyszenia konieczne jest współdziałanie co najmniej dwóch członków Zarządu w tym Prezesa.

 5. Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

 6. Majątek stowarzyszenia przeznaczony jest przede wszystkim na realizację celów statutowych Stowarzyszenia oraz kosztów prowadzenia przez nie działalności gospodarczej służącej celom statutowym.

 7. Majątek organizacji nie może być przeznaczony na udzielanie pożyczek lub zabezpieczenie zobowiązań w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

 8. Majątek Stowarzyszenia nie może być przekazywany na rzecz jego członków, członków organów, pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

 9. Majątek Stowarzyszenia nie może być wykorzystywany na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich osób na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że wynika ze statutowego celu organizacji.

 10. Nabycie i zbywanie nieruchomości wymaga chwały Walnego Zgromadzenia

 11. Majątek Stowarzyszenia może być lokowany na rachunkach bankowych i w papierach wartościowych.

Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług Stowarzyszenia przez członków Stowarzyszenia, członków jego organów, pracowników oraz osób bliskich z nimi związanych.  

§ 30

 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową i ksiąg rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 2. W księgach rachunkowych Stowarzyszenia działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności statutowej.

ROZDZIAŁ VI

DZIALALNOSC GOSPODARCZA I ODPŁATNA

§ 31

Działalność gospodarcza

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione organizacyjnie zakłady.

2. Działalność gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Stowarzyszenie organizuje i kieruje nią Zarząd. Wydzielonymi zakładami kierują ich dyrektorzy powoływani przez Zarząd.

3. Przedmiot działalności zakładów gospodarczych oraz zakres uprawnień i obowiązków dyrektorów zakładów określają regulaminy organizacyjne zakładów ustanawiane przez Zarząd.

4.Dochody uzyskiwane z prowadzonej działalności gospodarczej przeznaczone są w całości na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 32

Działalność odpłatna

 1. Stowarzyszenie może pobierać wynagrodzenie za prowadzenie działalności pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariatu (DZ.U. 2003 R.NR 96, POZ 876). Wynagrodzenie to musi wynikać z kalkulacji kosztów bezpośrednich a wynagrodzenie osób zatrudnionych przy wykonywaniu zadań nie może przekraczać 1,5 – krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw.

 2. Stowarzyszenie może także wykonywać działalność w sferze pożytku publicznego nie pobierając wynagrodzenia za świadczone usługi.

 3. Decyzję co do odpłatnego lub nie realizowania konkretnych działań z zakresu działalności pożytku publicznego każdorazowo podejmuje Zarząd w drodze uchwały

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków bez względu na liczbę obecnych członków zwyczajnych, zwykłą większością głosów.

 2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków bez względu na liczbę obecnych członków zwyczajnych, zwykłą większością głosów.

W razie podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu majątku i powołuje Komisję likwidacyjną.

 

 

Kapitał LudzkiUnia Europejska
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.